Meyok Yönergesi

T.C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Hitit Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan ‘Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu yönerge ‘Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge 2547 Sayılı Yasanın 13 ve 14. Maddelerine dayalı olarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Koordinatör: Meslek Yüksekokulları Koordinatörünü,

b) Meslek Yüksekokulları: Hitit Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını,

c) MEYOK: Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü,

ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hitit Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Alanları, Organlar ve Görevleri

MEYOK’un çalışma alanları

MADDE 5-(1) Meslek Yüksekokullarında eğitimin organizasyonu, üretkenliğin artırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulan MEYOK, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür.

a) Çağdaş bilim ve teknolojideki değişime ve gelişmelere uygun olarak Türkiye’nin ve dünyadaki ilgili sektörlerin gereksinim duyduğu alanlarda yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmek, sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili gereksinimlerini belirleyerek, Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlayıcı kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini artırıcı çalışmalar yapmak, personel, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak ve desteklemek,

b) Yeni MYO açılması ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki ihtiyaçlara göre MYO’lara programların açılması çalışmalarını yapmak, (ihtiyaçlara vb. bakarak)

c) Mevcut MYO programlarının izlenmesi ve kalite güvence sistemleri çerçevesinde geliştirilmesine dönük çalışmalar yapmak,

ç) Mezunların izlenmesi ve onlardan gelecek geri dönüşlere göre programı iyileştirme çalışmaları yapmak,

d) Meslek Yüksekokulu Program kontenjanlarının belirlenmesi,

e) Mevcut altyapının iyileştirilmesi ve gerekli altyapının sağlanması,

f) Tercih edilebilirlik vb. analizleri yapmak,

g) Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak,

ğ) Meslek Yüksekokullarında görev yapacak öğretim elemanlarının genel niteliklerini belirleyici kriterleri tespit ederek Senatonun onayına sunmak,

h) Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek,

ı) Kalite güvence sistemleri kurmak,

i) İlgili sektörle, öğretim elemanları öğrencinin birlikteliği sağlamak,

j) Çorum Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesindeki(METEB) Hitit Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları ile bu Meslek Yüksekokullarına ilişkilendirilen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının eşgüdümlü olarak çalışmalarına yönlendirici olmak.

Organlar

MADDE 6-(1) MEYOK’un organları şunlardır;

a) Koordinatör,

b) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Program Kurulları,

d) Bilim Dalı Kurulları

Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı

MADDE 7-(1) Koordinatör, Üniversite Meslek Yüksekokulları Müdürleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Rektör, Koordinatörün önerisi ile bir Koordinatör Yardımcısı görevlendirir. Koordinatör olmadığı zamanlarda Koordinatör Yardımcısı vekâleten görevi yürütür. Koordinatör Yardımcısının görev süresi Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır.

MADDE 8-(1) Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’na ve Program ve Bilim Dalı Kurulları’na Başkanlık etmek,

b) Bu yönerge esaslarına göre MEYOK’u yönetmek,

c) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’nun kararlarını Rektörlüğe iletmek ve süreci takip etmek,

ç) MEYOK’un faaliyetleri ile ilgili olarak her üç ayda bir Rektöre rapor vermek.

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu

MADDE 9-(1) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokulları Müdürlerinden oluşur.

(2) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, en az iki ayda bir kere MEYOK Koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Kurul toplantıları üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Bu toplantılara gerekli hallerde görüş alış-verişinde bulunmak üzere konuyla ilgili uzmanlar koordinatör tarafından davet edilebilir.

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulunun görevleri

MADDE 10-(1) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, bu yönergenin 5. Maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

Danışma Kurulu

MADDE 11-(1) Danışma Kurulu, Müdürler Kurulu ile kamu ve özel sektör temsilcileri ile ilgili oda temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu’nun görevi: Meslek Yüksekokullarının faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile Meslek Yüksekokulları arasında iş birliğini ve endüstriye dayalı öğretimin yaygınlaşmasına yardımcı olmaktır.

Program Kurulları

MADDE 12- (1) Program Kurulları, Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokullarının benzer programlarında görev yapan öğretim elemanlarından oluşur.

(2) Program Kurulları’nın görevi: Öğretim elemanlarının, Meslek Yüksekokullarının benzer programlarındaki eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini programlamak, araç gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin bir biçimde yararlanmak için eğitim planlarını hazırlamak ve Müdürler Kurulu’na sunmaktır.

Bilim Dalı Kurulları

MADDE 13- (1) Bilim Dalı Kurulları, Koordinatör başkanlığında Hitit Üniversitesinin farklı Meslek Yüksekokul Programlarında yer alan benzer dersleri yürüten öğretim elemanlarından oluşur.

(2) Bilim Dalı Kurulu’nun görevi: Farklı programlardaki derslerin ve bu derslere ilişkin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin içeriklerinin uyumlulaştırılmasına ilişkin önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu yönerge Hitit Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu yönerge hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kampüsü, Gazi Caddesi No : 99 Posta Kodu:19169 Çorum